شماره ۷۱ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

برای دریافت این شماره به لینک ذیل بروید:

socialism imroz 71

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *