شماره ۷۲ نشریه سوسیالیسم امروز «ارگان مرکزی حزب سوسیالیست انقلابی ایران » منتشر شد

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه فرمائید:

socialism imroz 72

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *