برای آزادی بازداشت شدگان و دفاع از مطالبات رانندگان کامیون متحد شویم!

داران و رانندگان که با اعتصاب ٢٢ روزه اخیر خود توانستند بخشی از مطالبات خود را به دولت تحمیل نمایند، اکنون برای گرفتن بقیه مطالبات خود و از جمله برای آزادی ٢٦٢ نفر از همکارانشان میخواهند در روز دهم آبان ماه دوباره دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. در میان بازداشت شدگان، جمهوری اعدام اسلامی با اعلام شرم آور تهدید آمیز حکم اعدام به ١٧ نفر از آنها، چنانچه با مقابله محکم اعتراضی روبرو نگردد، در صدد اجرای کردن وحوشترین شکل اقدام جنایتکارانه اش در برخورد به اعتصاب کنندگان بر آمده و از این مجرا میخواهد کل معترضین جامعه را مجازات و هدف قرار دهد. باید جلو این یورش و تهدید و گسترش فضای ارعاب وحشیانه را گرفت. و این وظیفه فوری جامعه ی است که برای آزادی و برابری و علیه استبداد و فساد به میدان آمده است.

شرایط مشقت بار زندگی کارگران و مردم محروم جامعه از مدت ها پیش زمینه این حرکات و اعتصابات را فراهم آوردە است و بدین ترتیب روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران در مراکز بزرگ تولیدی و خدمات و حمل و نقل، مبارزات سراسری معلمان، مبارزات پیگیر زنان، اعتراضات مالباختگان، ابراز وجود دوباره جنبش دانشجویی ، امکان بروز این حرکتها را در سطوح مختلف فراهم نموده است. کارگران و مردم زحمتکش ایران سالهاست از زندگی کردن در اعماق فقر، از بیکاری میلیونی و نبود امنیت شغلی، از به تعویق افتادن پرداخت دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر، از گرانی سرسام آور کالاهای مورد نیاز روزانه و از استبداد سیاسی و ترور و ارعاب این نظام به ستوه آمده اند. برای مقابله با این شرایط و یورش گستاخانه دولت و سرمایه داران حاکم راهی بجز مبارزه متحد و انقلابی همین بخش گسترده از کارگران و مردم زحمتکش جامعه علیه وضع موجود و متکی شدن به خودشان وجود ندارد.

جمهوری اسلامی با بهترین استفاده از جنجالهای منطقه ای و به ویژه ازاعمال تحریمهای ضد انسانی مجدد هیئت حاکمه امریکا برای طفره رفتن از پاسخگوی دارد سود میبرد و همزمان روشهای همیشه جنایتکارانه و آدمکشی خود را نیز در این دوره از نو حدادی میکند. رژیم اسلامی دو باره در صدد افسار پاره کردن است. با شروع دور جدیدی از ترور و تهدید و فضای رعب بخیال برنامه عقب نشینی به جامعه و معترضین و عبور دادن خود از میان انبوهی از خشم و مطالبه و اعتراض اجتماعی از جمله اعتراضات گسترده و بر حق کارگران و زنان و جوانان مترقی و آزادیخواه را علیه خود اجرا میکند . اما میتوان و باید جلوش را گرفت! باید با تشدید مبارزات و سوق دادن آن به سوی اهداف روشنتر و پیشرو تر، و گام بر داشتن به سوی اتحاد و همبستگی طبقاتی هر چه بیشتر جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و زنان و جوانان و معلمان و صف مردم آزادیخواه بیش از پیش سنگ بنای پیروزیهای امروز و فردا را بر علیه جمهوری جنایتکار اسلامی پایه گذاری کنیم!، حیاطی است که طبقه کارگردر مراکز صنعتی با اعتراض و اعتصاب خود، و رهبران کارگری در مقام رهبری کننده مبارزه علیه این نظام فاسد بیش از پیش به میدان بیایند. بدون چنین اقدامات وچشم انداز و هدفی پیروزی بر این رژیم و تحمیل مطالباتمان بسیار دشوارتر خواهد بود.

حزب ما مجددا و با تمام قدرت از اقدام اعتراضی کامیونداران و رانندگان در روز دهم آبان حمایت مینماید و برای پیروزی آن تلاش میکند. موج چهارم اعتصابات سراسری برای آزادی دستگیر شدگان در روز دهم آبان با شعار “ما همه باهم هستیم ، یکی برای همه ، همه برای یکی ” و با خواست آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان نیازمند حمایت فوری کلیه کارگران وآزادیخواهان ایران است. زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان اخیر در جریان اعتصابات کامیونداران و معلمان فوری باید آزاد گردند!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
Simroz.org
٥ آبان ١٣٩٧
٢٧ اکتبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *