خشونت وهمسر آزاری تا کی؟ مینا تهرانی

By / 6 ماه ago / مقالات / No Comments

فقط هر ازگاهی از روی کنجکاوی وبررسی آسیب های اجتماعی وخانوادگی تمنا دارم از زن ومرد ودختر وپسر قبل از آنکه پیوندی را با هم ببندند سری به دادگاههای خانواده وراهروهای دادگستری بزنین!! تا ببینن این نظام و فرهنگ حاکم چه بلای بر سر زندگی مشترک انسانها آورده است. در زمینه اعمال خشونت “خانوادگی”، با وجود نقش مخرب حاکمیت اسلامی در ایران می بایست حداقل با متحول شدن عصر اینترنت و ایجاد ارتباطات جهانی و کسب علم و دانش و اصلاعات صحیح شاهد تنزل ورفع خشونت های فیزیکی باشیم.

اما متاسفانه در ایران نه تنها آمار خشونت و ابعاد آن تنزل نکرده بلکه سیر صعودی نیز داشته، این گویای دامنه و عمق تخریب سیاست و فرهنگ و قوانین اعمال شده، به ویژه علیه زنان، از جانب حاکمیت طی چهار دهه است. در سایه حکومت فاسدجمهوری اسلامی ظلم وجور وستم اثری از مدنیت واجرای نیم بند ادعاهای همین جمهوری ننگین نمی ببنیم. مردان وزنان(بیشتر) طبق آمارشش ماهه اخیری که مدیر کل پزشکی قانونی کهکیلویه وبویر احمد اعلام داشته همسر آزاری در حوزه مردان ٢٥ مورد ودر موردهمسر آزاری زنان از ٣٦١ به٤٠٤ مورد تشکیل پرونده داشته است. ودر همین رابطه ودر همین اداره از رشد٨،٣ درصد افزایش همسر آزاری در استان کهکیلویه وبویر احمدتشکیل پرونده داده شده است.
از اینگونه اخبار در کشور زیاد میشنویم ومی بینیم ولی کو گوش شنوا وقانونی که از اینگونه زنان ومردان حمایت کند. زنان به جرم زن بودنشان در سایه حکومت زن ستیز از یکسوو از طرف فرهنگ مرد سالارانه حاکم در ایران (پدر، برادر ،همسر وپسر) از سوی دیگر، همیشه مورد بیشترین آزارهای روحی وجسمی وجنسی وسنتی قرار میگیرند.( البته نه الزاما تمام خانواده های ایرانی اما متاسفانه اکثرا چنین است). برای مقابله با این شرایط و ‌در دوره ای که امروز با پیشرفت جوامع در عرصه های گوناگون و تکنولوژی وعصر ارتباطات روبرو هستیم زمینه مساعد بیشتری فراهم شده است در جهت روند مبارزات حق طلبانه وبرابری طلبانه زنان چه در ایران و چه سایرکشورهای اسلامی و مردسالارانه به ویژه علیه خشونت و تبعیضاتی که علیه زن در جامعه و خانواده اعمال میشود شاهد هستیم.

به نظر من زن ومرد هردو به عنوان فرد میتوانند از کار برابر در مقابل دستمزد برابر در سازندگی وپیشرفت جامعه وخانواده مثمرثمرباشند امروزه در بعضی موارد تکنیک وتکنولوژی بکمک انسان آمده وجایگزین قدرت بدنی وزور بازوی مرد شده بجز در موارد استثنایی! . زن را نباید وسیله ای برای ارضا غرائز شهوانی ودرمطبخ وماشین بچه آوری  تصور کرد. زن متخصص وتحصیل کرده امروز دیگر مثل سابق جنس دوم محسوب نمیشود و تحمل چنین فرهنگ و قوانین ارتجاعی نباید بکند. تداوم اعمال خشونت و آزار همسر در هر حالتی ریشه در مناسبات حاکم نابرابر، وجود فقر و نابرابری اقتصادی و نبود آزادی در انتخاب همسر و جدای از همدیگر دارد، فرهنگ و سننی که با سرنگونی کامل نظام حاکم اسلامی میتوانند به نتیجه برسد.

برای پایان دادن به نابرابریها و به سوال هر روزه مبنی بر “خشونت وهمسر آزاری تا کی؟” راهی جز عبور از حکومت ضد زن جمهوری اسلامی و کلیه سنن اسلامی ،مرد سالارانه و ملیگرایانه که هر هر سه حاوی سنن و فرهنگ نر سالارانه و ضد زن هستند پیش روی خود نداریم.
بر قرار وافراشته باد پرچم  حزب سوسیالیست انقلابی ایران
زنده باد آزادی وبرابری

منبع: شماره ٧٢ نشریه سوسیالیسم امروز
٥ آبان ١٣٩٧
٢٧ اکتبر ٢٠١٨
www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *