15 تن از کارگران هپکو اراک در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک به یک تا دو سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شدند

سالهاست کارگران را به جرم دفاع از حقوقشان زندانی میکنند، اعدام میکنند، در ملا عام شلاقشان میزنند،استثمار انسان از انسان عمری به قدمت این سیستم دارد.
15 تن از کارگران هپکو اراک در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک به یک تا دو سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شدند.اتهام آنان شرکت در تجمعات کارگری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
اسامی آنان عبارتنداز:
۱- امیرهوشنگ پور فرزانگان – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۲- مرتضی عزیزی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۳- حمیدرضا احمدی –یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۴- مهدی عابدی – یک سال و ۷۴ ضربه شلاق
۵- بهروز ولاشجردی-یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۶- ابوالفضل کریمی – دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۷- یاسر قلمی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۸- امیر فرید افشار – دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۹- هادی فاضلی –یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۰- امیر فتاح‌پور-یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۱- مجید یحیایی – یک سال و ۷۴ ضربه شلاق
۱۲- بهروز حسنوند – ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۳- فرید کوه‌دانی-یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۴- مجید لطیفی- یکسال و شش ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق
۱۵- علی ملکی- یک سال و ۷۴ ضربه شلاق

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *