حکم کثیف و ضد انسانی شلاق و تازیانه بر پشت کارگران را نباید تحمل کرد!

دوباره طبقه کارگر و جامعه شاهد صدور یکی از کثیفرترین و جنایتکارانه ترین احکام علیه طبقه کارگر ایران از جانب جمهوری اسلامی است. حکمی که سکوت در مقابلش و یا اجازه دادن به عملی شدن آن، به ویژه در شرایط کنونی اوضاع سیاسی کشور، یک شکست بزرگ سیاسی و اخلاقی برای طبقه کارگر و کل شهروندان شرافتمند و مبارز محسوب خواهد گردید!. باید جلو این جنایت با تمام قدرت و با قاطعیت ایستاد!

اخیرا “دادگاه کیفری” اراک ١٥ تن از کارگران مبارز شرکت هپکو را که در خرداد ماه امسال در اعتراض به تعویق چندین ماه دستمزد خود و نامشخص بودن وضعیت شرکت، تجمع برپا کرده بودند، به اتهام کذائی “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” و “تبلیغ علیه نظام”، هریک به یک سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق تعزیری، در مجموع ٢٤ سال و ٦ ماه حبس و ١١١٠ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم ضد انسانی عکس العملی تنبهی دولت و کارفرما بود به اعتراض کارگران مبارز شرکت هپکو در اعتراض به تعویق چندین ماه دستمزد و نامشخص بودن وضعیت شرکت. در واقع اقدام تنبهی برای اینکه چرا حقوق معوقه خودت را طلب میکنید! و بدینوسیله و با این احکام وحشیانه اعلام هشدار به همه کارگران و مراکز کارگری است که در دوره های اخیر دامنه اعتصابات واعتراضاتشان گسترش پیدا کرده است. هشدار به طبقه ای که همه تولیدات و نعمات و حقوقهای جامعه و سرگوبگران خودش را نیز تامین میکند اما خود محرومترین محرومها از برخورداری از حداقلی از یک زندگی انسانی است. سرمایه داران زالو صف و دولت اسلامی شان با این نوع رفتار با طبقه کارگر به ستوه آمده و متحمل شرایط فلاکت بار اقتصادی و دستمزد و نان سفره خانواده شان نیز به گروه گرفته شده است، میگوید باز هم ساکت باشید! اعتراض نکنید تا “امنیت کشور به خطر نه افتد” و اما جواب شایسته طبقه کار به آنها باید یک پاسخ روشن باشد: شما غلط میکنید! لعنت به خودتان و کشورتان! ما حقمان را از حلقوم کثیفتان بیرون خواهیم کشید!.

کارگران!، مردم آزادیخوا و شرافتمند!

باید در مقابل حکم ضد انسانی شلاق و تازیانه بر پشت کارگران ایستاد! مقابله با این بی حرمتی و توهین آشکار به کارگر وظیفه هر انسان شرافتمند و آزادیخواهی است. باید تف کرد به این دولت و دادگاه و کارفرما و مقامهای دولتی و شلاق زنانی که خود از قبل تلاش، کار، درد و رنج مستمر کارگران زندگی انگلی و مفت خورشان را تامین میکنند،اما همزمان به این شکل وقیحانه و بی مهابا حکم زندان و شلاق و تازیانه بر پشت کارگران صادر میکنند و مجری و نظاره گر آن نیز هستند. باید در برابر این رفتار ضد انسانی و بربریت سازماندهی شده علیه طبقه کارگر ایران ایستاد. میتوان صدور حکم شلاق و تازیانه بر پشت کارگران را به یک اعتراض گسترده و سراسری در مراکز مختلف کارگری در ایران و خارج کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران ضمن اعلام انزجار عمیق خود از این حکم جنایتکارانه ‌قرون وسطی ، کارگران هپکو و کل طبقه کارگر ایران و همه تشکلها و نهادها و فعالین کارگری در ایران و خارج کشور را به اعتراض متحد و قدرتمند در برابر این جنایت فرامیخواند.

مرگ بر حکومت شلاق و اعدام جمهوری اسلامی!
زنده باد اتحاد و آگاهی طبقاتی کارگران!
زند باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٨ آبان ١٣٩٧
٣٠ اکتبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *