کودکان محکوم به اعدام

کودکان محکوم به اعدام

۸۵ جوان که درسن زیر ۱۸سالگی بازداشت شده اند درصف اعدام قراردارند

ازجمله محمدکلهری، پوریاطبائی محمدصالحی، مهدی بهلولی، محمدرضاحدادی و صالح شریعتی

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *