محکوم کردن بازداشت فعال کارگری زانیار دباغیان از طرف جمعی از کارگران و فعالین کارگری سننـدج

محکوم کردن بازداشت فعال کارگری زانیار دباغیان از طرف جمعی از کارگران و فعالین کارگری سننـد

جمعی از کارگران و فعالین کارگری سننـدج دستگیری زانیار دباغیان بوسیله نیروهای اطلاعات را محکوم کردند و اضهار داشتند که زندان جای کارگران نیست…
لازم به ذکر است فعال کارگری زانیار دباغیان ۱۶ مهرماه توسط نیروهای امنیتی اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد و تا کنون خبری از محل نگهداری و چگونگی وضعیت او در دسترس نمی باشد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *