بهنام ابراهیم زاده فعال حفوق کودکان وکارگری ابان ماه ٩٧ یک شبانه روز با کارتن خواب ها وکودکان کار اسیب دیده گان اجتماعی.

اسیب های اجتماعی به مرز بحران رسیده است .
در کنار همه فعالیت های میدانی ورسانه ای دیشب برای چندمین بار با یکی از همراهانم اقای هاشمی با پک های غذای خودمان را به دروازه غار شوش ودیگر مناطقی که کودکان کار واسیب دیدگاه اجتماعی واقعا در ان مناطق به مرز بحران رسیده است رساندیم تا یک شب اروم وبا غذای گرم وبرای این اسیب دیدگان قربانیان جامعه امروز مهیا کنیم ما به شوش ودروازه غار رفتیم درحال پخش غذا بودیم که یه دفعه سر وکله چند کارتن خواب پیدا شد واز بس گرسنه بودند فرصت بهمون نمی دادند که به راحتی غذا پخش کنیم مجبور بودیم اون‌منطقه را ترک کنیم به خواهر وبرادری رسیدم در ظاهر ارام بودند غذا که بهشون دادیم باهاشون چندکلمه صحبت کردیم وضع بسیار ژولیده معلوم بود مدتهاحمام نکرده بودندانهابه ماگفتند خونه وزندگی نداریم والان مدتهاست این حال وروز ماست حمام نرفتیم از اذیت وازاربعضی سازمانها وارگانها هم گفتند که چطور اذیتمان میکنند وهیچی توجهی بهمون ندارندهیچ کس به‌فکر ما نیست انگار ما ادم نیستیم .
به گوشه های دیگر شهر رفتیم به چند تا محله وپارک سر زدیم همه پر بود از این اسیب دیدگان اجتماعی وجالب اینکه در بین این افراد خانم ها زیادی هم دیده میشدند واکثرا هم موادمصرف میکردند ما با وجود خطرناک بودن به پاتوق این جماعت آسیب دیده رفتیم اول فکر میکردند از طرف سازمان ونهادی امدیم ولی بعد که متوجه میشدند شهروندعادی هستیم اروم میشدند وبا ما راحت صحبت میکردند زن وشوهر یاخواهر برادر های جوان زیادی ودیدیم که متاسفانه در کنار کارتن خوابی گرفتار مواد هم شده بودندبعضی هاشون هم به انواع واقسام بیماری های عفونی گرفتار شده بودند بعضی از این افراد تو کار ًضایعات جمع کن رفته بودند بعضی هاشون به قول خودشون از شهرستان برای کار در امد به تهران امده بودند اما بیشترین تعداد کارتن خوابهای بی خانمان بودند وجالبه در کنار این همه در د ورنج گرفتار موادهم شده بودند در یک نگاه کلی باید گفت این تعداداین جماعت اسیب دیده بشدت رو به افزایش است والان باید گفت واقعا اسیب های اجتماعی وکارتن خوابی وگور خوابی وکودک کار به مرز بحران رسیده ودریغ از ساماندهی وتوجه نهادهای دولتی به جماعت اسیب دیده …
انچکه امارها میگویند فراتر از این هاست باید گفت اسیب های اجتماعی زنگ خطری بیخ گوش همه ماست وبه مرز بحران رسیده است ..دولت ونهادهای مسول کجای این ماجرا قرار دارند .ما به عنوان شهروندان مسول این جامعه کجای این ماجرا قرار گرفته ایم …
در دفاع از کودکان کاروخیابان واسیب دیدگان اجتماعی به ما بپیوندید ومارا حمایت کنید .

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *