اسماعیل بخشی و مسلم آرمند بازداشت شدند

بنابر خبر دریافتی اسماعیل بخشی یکی از نماینده های شورای کارگران هفت تپه همراه با محسن آرمند و یک خانم خبر نگار بازداشت شده اند.

اسماعیل بخشی پیشتر خطاب به کارگران هفت_تپه گفته بود حتی اگر مرا کشتند، “نعش” مرا به اعتصاب بیاورید ولی به اعتصاب پایان ندهید.

در پی دستگیری اسماعیل بخشی و مسلم آرمند از نمایندگان کارگری هفت تپه، و انتقال آنها به امنیت شوش، کارگران جمع شده اند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی شده اند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد…..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *