گفتگوی رفیق ناصر زیجی با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اتحاد طبقه کارگر حول گرفتن حق حداقل دستمزد سال ٩٨

گفتگوی رفیق ناصر زیجی با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اتحاد طبقه کارگر حول گرفتن حق حداقل دستمزد سال ٩٨

گفتگو با سلام زیجی در باره اتحاد طبقه کارگر حول گرفتن حق حداقل دستمزد سال ٩٨( ٦-٧ ميليون تومان در ماه) هم ممكن و هم حياتي است!

Slået op af Naser Zijji i Mandag den 18. februar 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *