اهانت به زحتمکشان نانوا محکوم است

اهانت به زحتمکشان نانوا محکوم است.
کارگران خباز و صاحب نانوایها :
مجریان شبکه کردستان( چریکه ی شه و ) در برنامه ای (طنز ) کلیه شاغلین در نانوایی ها را مورد اهانت جنسی قرار دادند. این دلقک ها که در قالب طنز زحمتکش ترین قشر جامعه یعنی نانواها را مورد بی احترامی و اسائه ادب قرار دادند, نباید بی جواب باشد. این دلقک های مزدبگیر در جامعه ای که از گوشه و کنار آن فقر و بیکاری دیده می شود ، چرا تنها به فکر زیر شکم خود هستند.؟ چقدر شرم آور است که طنز پرداز شبکه کردستان هیچ گذینه ای و یا نکته ای در این جامعه نابرابر و سراپا گندیده سرمایه داری را پیدا نکرده؛ که به این لجن پراکنی علیه شریف ترین قشر جامعه یعنی شاغلین در خبازیهای بپردازد؟. این هتک حرمت نسبت به کارگران و صاحب نانوایها آگاهانه است و باید با آن برخورد جدی کرد. توهین و هتک حرمت از نظر مقررات کیفری به الفاظی می گویند که صریح و یا ظاهر شده باشد. بنابراین حتما” مسئولان قضایی به آن برنامه نگاه کرده اند.
طبیعتا” ما کارگران و انجمن های صنفی خبازها و اتحادیه های کارفرمایی به این دلقک های مزد بگیر جواب خواهیم داد.
ما کارگران خواستار.
1 – مجری برنامه و طنز پرداز باید رسما” و در همان برنامه از مردم و جوانان کردستان معذرت خواهی کنند.
2 – مجری برنامه باید توبیخ گردد.
3 – طنز پرداز باید برای همیشه از کار اخراج ، تا دیگر کسی نتواند نسبت به کرامت و شخصیت کسی در یک رسانه ملی و جمعی توهین کند.
محمود صالحی 15/12/97

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *