سمینار در باره چگونگی پیروز شدن کارگر و سوسیالیسم در ایران. ارائە دهندە رفیق سلام زیجی

سمینار در باره چگونگی پیروز شدن کارگر و سوسیالیسم در ایران

در این سمینار در باره دو محور اساسی زیر بحث خواهد شد:

١-نقد سمینار اخیر حمید تقوایی رهبر حککا، تحت عنوان “کمونیزم در ایران چگونه پیروز میشود؟”
و توضیح این مهم که چرا کمونیزم در ایران از راه سیاست و افق که حمید تقوایی نمایندگی میکند به پیروزی نخواهد
رسید.
٢-جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، طبقه کارگر و سوسیالیسم در ایران چگونه میتواند پیروز شود؟

ارائه دهنده: سلام زیجی
مکان: شبکه اجتماعی فیس بوک و انستاگرام
زمان: یکشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٧ (١٧ مارس ٢٠١٩)
ساعت ٢٢ و ٣٠ دقیقه به وقت ایران (ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی)

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
iransocialist2017@gmail.com
١٢ مارس ٢٠١٩ – ٢١ اسفند ١٣٩٧

سمینار در باره چگونگی پیروز شدن کارگر و سوسیالیسم در ایران در این سمینار در باره دو محور اساسی زیر بحث خواهد شد:١-نقد سمینار اخیر حمید تقوایی رهبر حککا، تحت عنوان "کمونیزم در ایران چگونه پیروز میشود؟" و توضیح این مهم که چرا کمونیزم در ایران از راه سیاست و افق که حمید تقوایی نمایندگی میکند به پیروزی نخواهد رسید.٢-جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، طبقه کارگر و سوسیالیسم در ایران چگونه میتواند پیروز شود؟ارائه دهنده: سلام زیجیمکان: شبکه اجتماعی فیس بوک و انستاگرامزمان: یکشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٧ (١٧ مارس ٢٠١٩) ساعت ٢٢ و ٣٠ دقیقه به وقت ایران (ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی) دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایرانiransocialist2017@gmail.com١٢ مارس ٢٠١٩ – ٢١ اسفند ١٣٩٧

Slået op af Salam Zijji i Søndag den 17. marts 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *