پیام تسلیت دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی به سیل زدگان

پیام تسلیت دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی به سیل زدگان

آسیب دیدگان فاجعه سیل در استانهای مختلف کشور، خانواده قربانیان و مصدومین رویداد دلخراش سیل!
از جانب خود و حزب سوسیالیست انقلابی ایران عمیقترین ابراز همدردی و صمیمانه ترین تسلیت خود را نثار شما عزیزان مینمایم. قلب ما با دیدن صحنه های این رویداد به درد آمد، اشک ما نیز بارها به همراه اشک کسانی که عزیزانشان را از دست دادند و همانند میلیونها انسان آزاده و انساندوست دیگر از چشمانمان جاری گردید. در این سوگ و رویداد اندوهگین ما را در کنار خود ببینید. درعین حال با دیدن صحنه های بسیار ریاکارانه، نمایشی و شنیدن سخنان نامسئول و دروغین مقامات ضد انسانی حکومتی که خود همواره عامل اصلی وقوع چنین فجایعی در کشوربوده است، از رئیس جمهور شیادشان گرفته تا فرمانده آدمکش و تروریست سپاه پاسداران، تا دیگر چرند گویی آخوندها، همچون میلیونها انسان دیگر بیش از پیش خشمگین شده و از این اوباشان منزجرتر و متنفرتر شدیم.

در جامعه ی که مملو از ثروتهای افسانه ای است، در جامعه ای که به جای رفاه و آزادی و انسانیت، به گروگرفتن دستمزد کارگر و نان سفره خالی اکثریت عظیم شهروندان را در اشکال مختلف تصاحب میکنند، در جامعه ای که شلاق و تازیانه بر پشت کارگر و کتک کاری و شکستن سر و صورت دستفروشی حاشیه شهرها و تجاوز به کودکان و اعمال آپارتاید جنسی و جنایت سازمانیافته علیه زن حکمفرما باشد، در جامعه ی که طرفداری از محیط زیست و حق کارگر و کودک و زن به زندان و جریمه و شلاق محکوم میگردد اما قاتلین و متجاوزین به شهروندان و”اختلاس”گران میلیاردی نمازخوانند و حکومت میکنند، در جامعه ای که بر روی چاهای نفت و معادن و گاز و طلا خوابیده اما آمار تن فروشی، اعتیاد، کارتون خوابی، کودکان کار و خیابانی، بیکاری و گرسنگانش حتی به انداز جمعیت چند کشور همجوار ایران است، در جامعه ای که قریب به ١٥ میلیون “پرونده قضائی” دارد، و در مملکتی با این وسعت همچنان از جانب یک مشت انسان کپک زده، یک تعداد جانی و دزد خدا پرست سرمایه دار اعمال حاکمیت میشود.. در چنین جامعه ای نه روندهای طبیعت و نه زندگی انسانی-اجتماعی میتواند از اختیارات قوانین “طبیعی” حاکم بر خود برخوردار باشند. سرنوشت هر دو روند حیات اکنون تماما تحت اختیار منفعت کور اقتصادی نظام حاکم سرمایه داری و ارکانهای ایدئولوژیکی-سیاسی، دمکراسی-ملی گرائی و مذهبی آن قرار گرفته است. هدف و قبله گاه چنین نظامی نه ارتقای کیفی زندگی در جامعه و جنگل و جهان طبیعت، برعکس، با تخریب آنها و از راه زور و نیرنگ، کسب سود و سرمایه هر چه بیشتر و کمک به تداوم قدرت یک مشت مافیای فاسد و اقلیت سرمایه دار است، که همواره در قالب های ارتجاعی دولت و قانون،مذهب، دمکراسی،میهن، ملی گرائی، تمامیت ارضی، قوم و نژاد، و دها حقه بازی و خرافه و عوامفریبی دیگر اعمال حاکمیت میکنند.

باید برای رهائی خود، از جمله برای مقابله کردن با متضرر شدنمان در جریان وقوع رویدادهای طبیعی، جامعه ای بسازیم که کل ثروت و سامان بدست آمده کشور را در راه افزایش امنیت، آسایش، رفاه، و آزادی و برابری انسانها هزینه کرد نه بر عکس آن، آنگونه که جمهوری اسلامی چهل سال است چنین عمل مینماید. برای رهائی از این سیستم ضد انسانی، که نه “طبیعت”، بلکه بخشی از ما انسانهای ناآگاه و فریب خورده دست شگردهای حامیان چنین نظامی متاسفانه باعث به قدرت رساندن و در قدرت ماندن آنها شده ایم، و هر روز صد برابر بیشتر از زلزله و سیلاب از ما قربانی میگیرند، باید از سر راه خود برداریم!. و در راس همه، نظام فاسد جمهوری اسلامی و مقامات ریز و درشت آنرا باید زیرطوفان زلزله و خروش سیلاب توده ای با پرچم سوسیالیستی و آزادیخواهانه و در یک صف متحد انقلابی کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان به گورابدی سپرد!. نباید اینبار اجازه داد هیچ نیرویی حامی سرمایه داری دیگری در پوشش عوامفریبی میهن، خاک، ملت، مذهب و قوم و غیره دستشان به قدرت برسد و از نو داستان جنایتهای بیشمار دو نظام پهلوی و اسلامی را چه در برخورد به انسانها و چه طبیعت تکرار کرد. وقوع مکرر بزرگترین فجایع “طبیعی”، صرفا ناشی از”خشم طبیعت” نیست، ناشی از سیاست و قواعد نظام حاکم سرمایه داری و حکومت فاسد و ضد انسانی نیز هست!.جمهوری اسلامی همواره مخربترین و پر تلفات ترین زلزله و سیل برای شهروندان و محیط زیست کشور بوده است!. برای پایان دادن به عواقب ویرانگرانسانی- مادی ناشی ازرویدادهای چون زلزله و سیل در ایران راهی بجزدراختیار گرفتن ثروت و سامان کشور از جانب ما کارگران و زحمتکشان، و کوتاه کردن دست سرمایه داران انگل از آن امکانات، اختصاص فوری امکانات و ثروت موجود در جهت رفع عواقب ویرانگر مخاطرات طبیعت و ارتقا امنیت و رفاه و خوشبختی کل شهروندان، پیش روی جامعه قرار ندارد. اولین گام در این راه پایان دادن به حاکمیت حکومتی است که نه تنها هیچ بهائی به رفع آن مخاطرات نداده و نمی دهد حتی در جهت عبور دادن خود از معضلات اجتماعی و روی آوری هر چه بیشتر به چپاولگری و سود آوری، و خالی تر کردن جیب خالی شهروندان چنین فجایعی را “نعمت الهی” نیز می داند.

همینجا لازم میدانم که از همه کسانی که به کمک عزیزان سیل زده رفتند، از همه عزیزان که بطورمستقل و خود جوش به جمع آوری آذوقه و پوشاک و ارسال آن پرداختند، از همه کسانی که منازلشان را دراختیار آسیب دیدگان زلزله قرار دادند، نهایت تشکر و قدردانی خودمان را تقدیمشان کنم!، و از آنها میخواهیم به ادامه کمکهای مادی و معنوی خود تا کاهش درد این مشقات بر آسیب دیدگان ادامه داده شود. ضمن ابراز همدردی مجدد با کلیه کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند، درود بفرستم به شهامت و از خود گذشتگی شهروندانی که با قایق به کمک همنوعان خود شتافتند و جانشان را در این راه از دست دادند!، برای همه مصدومین آرزوی بهبودی سریع را داریم. درود بر مردم آزادیخواه و انساندوست! مرگ بر جمهوری اسلامی!

سلام زیجی
از طرف شورائی رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
١٠ فروردین ١٣٩٨
٣٠ مارس ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *