وقتی دو دولت جنایتکار نیروهای نظامی یکدیگر را “تروریست” اعلام میکنند!

وقتی دو دولت جنایتکار نیروهای نظامی یکدیگر را “تروریست” اعلام میکنند!

روز دوشنبه ١٩ فروردین برابر با ٨ آوریل ٢٠١٩، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا, سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست “سازمانهای تروریستی خارجی” قرار داد. در واکنش به این تصمیم مقامات جمهوری اسلامی از خامنه ای تا روحانی و مجلس و وزیر خارجه شان به تهدید و تکاپو افتاده و از کانال “شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی” طی بیانیه ای اعلام کردند: “جمهوری اسلامی ایران در اقدام متقابل در برابر اقدام غیرقانونی و نابخردانه امروز آمریکا اعلام می‌کند، رژیم ایالات متحده آمریکا را، دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا (موسوم به سنتکام) و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند”.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران در این رابطه اعلام میکند:

١-از نظر ما و جامعه ایران سپاه پاسداران و کل نیروهای جمهوری اسلامی ازآنزمانی که دولت امریکا و فرمانده اعزامی ارتش امریکا به تهران از ترس “مردم ایران” و انقلاب آزادیخواهانه و چپ سال ٥٧، خمینی فاشیست و ارتش و زندان و ابزارهای سرکوب بازمانده از شاه سرنگون شده را به ما تحمیل کردند، از زمانی که با همراهی و سکوت امریکا جمهوری اسلامی توانست صدها هزار نفرمان را قتل و عام کند، هم دولت وقت امریکا را یک دولت ضد انقلابی و ضد انسانی و تروریست پرور دانسته ایم و هم کلیت رژیم اسلامی و سپاه و دیگر نیروهای مسلح و غیر مسلح آنها را تروریست و جنایتکار و وحشی دانسته و میدانیم. اما اقدام تروریست دانستن اخیرکل سپا پاسداران مانند همه سیاستهای هیئت حاکمه امریکا در این چهل سال در راستای دست یافتن به آزادی و برابری و خوشبختی و خلاصی ”مردم ایران“ از دست جمهوری اسلامی نبوده و نیست!، در جهت تامین منفعت سیاه اقتصادی-امنیتی و تامین هژمونی قلدرمنشانه امریکا در منطقه است.

٢-از نظرما نیروهای مسلح دولت ترامپ و هیئت حاکمه امریکا نیز همواره یکی از جنایتکارترین، مجرمترین و تروریست پرورترین ارتشهای جهان در تاریخ بوده است. ابعاد جنایاتی که ارتش امریکا در جهان و خاورمیانه مرتکب شده است یک سر سوزن از ابعاد جنایتهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کمتر نبوده و نیست. از نظر ما هیچ چیزی مضحک تر و مسخره تر از این نیست وقتی دو دولت جنایتکار نیروهای نظامی یکدیگر را “تروریست” اعلام میکنند. و مضحک تر از آن، نیروها و جریاناتی هستند که به حمایت از یکی از این دو دولت میپردازند. اینکه گویا دولت امریکا و ارتشش در تاریخ و جهان و خاورمیانه و عراق و منطقه مرتکب جنایت و جنگ و ویرانی و کشتار و به گرسنگی کشاند کودکان و ترور و تروریسم نشده، و اینکه با این اقدام “مرسی ترامپ” و” ”کار ڕژیم تمام است” نتیجه گرفته میشود، تنها از یک نیرو وجنبشی بر میآید که هیچ ربطی به سنتها و مکانیزمهای پیروزی انقلابی و آزادیخواهانه بر جمهوری اسلامی نداشته باشد. این نوع دلخوشیها و اظهار رضایت های حمایتی از امریکا و ترامپ فقط برای صف ارتجاع و جنبش دست راستی بدرد میخورد که همه امید و امیال و آرزو و روشهای به قدرت رسیدنش به ارابه امثال ترامپ و یکی از جنایتکارترین ارتش تاریخ جهان گره زده باشد. اما این راه و امید، راه و امید شکست و ناکامی برای صف آزادی و کارگر و سوسیالیسم است!

٣-ما همه نیروهای سیاسی مسئول و سوسیالیست، طبقه کارگر و صف آزادی و برابری خواهی در ایران را فرامیخوانیم که علیه هر دویی این دولتها و نیروهای مسلح و سیاستهایشان باشیم. مبارزه خود را مستقل از کشمکش و دعوای خانوادگی این دو دولت حامی جدی سرمایه داری باید به جلو برد. هر نیرویی که در صدد گمراه کردن شهروندان و سلب اعتماد و اتکای آنها به خودشان برآید باید با آن مقابله جدی کرد. جنبش ما برای کسب آزادی و برابری و برای رهائی از چنگ کثیف و جنایتکارانه جمهوری اسلامی هیچ نیازی به ”کمک“ دولت امریکا و سیاستهای موذیانه ی که تعقیب میکند ندارد. اما همزمان هشدار میدهیم، چنانچه این دو دولت فاشیست حامی سرمایه داری و کانگسترهای دمکراسی طلب و اسلامگرایان جنایتکار بطور قاطع تر و گسترده تر با مقابله و مخالفت آشکار و جدی شهرندان آزادیخواه ایران و جهان مواجه نشوند، میتوانند حتی برای عبور از بحران و فساد و مشکلات متعددی که هر کدام به نوعی در ایران و امریکا با آن دست به گریبان هستند جنگ و جدال ویرانگری را به مردم بی دفاع در منطقه تحمیل نمایند، باید جلو این دو دولت جنایتکار و تروریست پرور را گرفت!

ما نیروهای مسلح هر دو دولت امریکا و جمهوری اسلامی را در ردیف جنایتکارترین نیروهای مسلح جهان میدانیم. ما آنها را مسئول مستقیم کشتارصدها هزار انسان بی دفاع میدانیم، ما هر دو را تروریست پرور و عامل مستقیم و سازمانده هزارها اقدام تروریستی میدانیم. ایران و جهان بدون وجود خامنه ای و جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح و فاسد وجنایتکارشان، از جمله سپاه پاسداران، و بدون وجود ترامپ و سیاستهای جنایتکارانه هیئت حاکمه امریکا و ارتش شان یک جهان آزاد تر و انسانی تر خواهد بود!،ننگ و نفرت بر این دولتها و همه نیروهای مسلح و آدمکش آنها!

سرنگون باد جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٢٠ فروردین ١٣٩٨- ٩ آوریل ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *