جوانان انقلابی زنان و مردان مبارزو سوسیالیست بە صفوف حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید

حزب سوسیالیست انقلابی ایران ، حزب طبقە کارگر ، حزب جنبش رهایی زن ،حزب جوانان پرشورو انقلابی و همە انسانهای مبارز و سوسیالیست است …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *