دست جمهوری اسلامی و سرمایه داران زالو صفت از سر طبقه کارگر و آزادیخواهان کوتاه!

دست جمهوری اسلامی و سرمایه داران زالو صفت
از سر طبقه کارگر و آزادیخواهان کوتاه!

در روز اول مه ٩٨، روز جهانی طبقه کارگر، جمهوری ضد کارگری اسلامی دوباره ماهیت كثیف بورژوائی-اسلامی و ضد انسانی خود را در قبال مطالبات بر حق و اولیه طبقه کارگر به نمایش گذاشت. دقایقی بعد از شروع مراسم روز جهانی کارگر در تهران و در مقابل مجلس یکی از هارترین نظامهای ضد کارگری جهان، سر وکله گله های سرکوبگر و وحشی این نظام ننگ بشریت پیدا شد، سراسیمه و دستپاچه به صفوف شرکت کنندگان در روز کارگر حمله ور شدند، با سبعیت و درنده خویی به ضرب و شتم شرکت کنندگان پرداختند، و ده ها نفر را نیز بازداشت کردند. روز بعد، روز ١٢ اردیبهشت نیز به تحصن و اعتراض معلمان یورش بردند و در اینجا نیز به جای پاسخگوی به خواسته های فرهنگیان کشور راه همیشگی چماق بدستی و سرکوب و بازداشت را انتخاب نموده و چند تن از معلمان را بازداشت مینمایند.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران ضمن تقدیر از تلاش و مبارزه ارزشمند تشکلها، فعالین ، کارگران و آزادیخواهان که در این شرایط توانستند اول می بهتری را برگزار نمایند، و همچنین ضمن اعلام حمایت خود از اعتراض روز ١٢ اردیبهشت فرهنگیان کشور، یورش نظام فاسد و ضد کارگری جمهوری اسلامی به مراسم روز جهانی کارگر و به اعتراض معلمان را قویا محكوم کرده و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و معلمان بازداشتی است. روز جهانی طبقه کارگر امسال در ایران، علیرغم کاستیهای که داشت، در کل گام مثبت و با ارزشی در نمایندگی کردن طبقه کارگر ایران برداشت و به رشد و آگاهی بیشتر و ایجاد صف مستقل طبقاتی جنبشمان کمک نمود. هراس جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران نیز دقیقا ناشی از همین گسترش رشد آگاهی طبقاتی کارگران و اتحاد آنها، و وحشت از روزی است که این طبقه، از جمله در مراکز کلیدی، به میدان بیاید و مانند نظام شاه مستبد و بورژوا، این نظام به مراتب مستبدتر و ضد کارگری تر اسلامی را نیز به درک نائل نماید!.

اما برای تحقق این هدف محوری لازم است با قدرت هر چه بیشتری نه تنها در روز جهانی کارگر که در هر لحظه مبارزه و جدال طبقاتی خود علیه کلیت جمهوری اسلامی و سرمایه داران به میدان بیائیم. باید بیش از پیش به سنتها و ابزارهای مبارزاتی موثرتر طبقه کارگر، از جمله اعتصاب و خواباندن چرخ تولید،که هم از یکسو به افسارگسیختگی گسیل نیروی سرکوب افسار میزنیم و هم موثرتر و شکننده تر و پر هزینه تر برای دولت و بورژوای تمام خواهد شد، روی بیاوریم. از این طریق تردیدی نیست حتی به مراسم و جشن و سرور و اعتراضات توده ای- خیابانی خود نیز به ویژه در روز جهانی کارگر قدرت ده چندان خواهیم بخشید.

حزب سوسیالیست انقلابی از کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر کشور میخواهد به یاری همقطاران خود بشتابند و آنها را از زندانهای این نظام ضد انسانی بدون قید و شرط بیرون بیاورند. کلیه کارگران و معلمان بازداشت شده فوری باید آزاد گردند. دست اوباش جمهوری اسلامی و سرمایه داران زالو صفت از سر طبقه کارگر و صف آزادیخواهان ایران کوتاه!
درود بر برگزار کنندگان روز جهانی کارگران!
مرگ بر نظام سرمایه داری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
١٤اردیبهشت ١٣٩٨
٤ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *