اسامی زنان قربانی قتلهای ناموسی در کردستان

دلنیا رحمانی
معصومه بریاجی
سیما ملایی
سیمین محبی
نازیلا اطمانی
لیلا سرابی
نوشین معنوی
شلیر قادری
سمیره یوزی
نشمیل احمدی
گلچین علی دخت
شایسته امینی
اسرا امینی
نسرین زمانی
نرمین وطن خواه
این اسامی تنها آمار درز کرده و علنی شده ی زنانی ست که در طی دو ماه گذشته در کردستان قربانی سیستم گندیده ی مردسالاری و نظام طبقاتی حاکم شده اند و جانشان را از دست داده اند .البته اگر لیست یکی دو سال اخیر را جمع آوری کنیم بالاتر از دهها نفر خواهد بود .غزاله حبیبی ،سوما صلواتی،شراره الماسی و آمنه محمدی و دهها زن دیگر .خشونت بر علیه زنان در واقع معضلی است اجتماعی به شکلی که تمامی ارکان جمهوری اسلامی را شامل میشود. قتل های ناموسی محصول همان سیستم خشونت زا و زن ستیزی است که روزانه در ابعاد گسترده و تحت عناوین مختلف خشونت علیه زنان را در شکل های آشکار و پنهان بازتولید می کند. قتل های ناموسی یکی از رایج ترین شکل های خشونت برعلیه زنان می باشد. این خشونت ریشه هایش در ساختارهای ایدئولوژی و سیاسی جامعه ست و در نهاد مقدس خانواده بیشتر خود را بروز میدهد.در واقع خشونت علیه زنان ریشه در تاروپود نظام طبقاتی و مرد سالاری دارد. شرط لازم برای نابودی خشونت علیه زنان به چالش کشیدن و نابودی نظام طبقاتی ست.همگام با مبارزه علیه کلیت نظام، اطرافیان واقعا نباید علیه این جنایات سکوت کنند،واکنشِ خاموشِ سکوت، بی تفاوتی و گاهاً تأیید در مقابل این جنایت واقعا جای تاسف دارد ، زنان آگاه جامعه به هر طریق ممکن باید علیه این جنایات معترض شوند ، کمپین راه اندازی کنند ، حتی اگر شده بر سر مزار این عزیزان حضور یابند تا جواب دندان شکنی به اون سیستم و فرهنگ گندیده اش بدهند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *