برپایی تجمع در اعتراض به قتل زنان در شهر سنندج

 سه شنبه ٢٤ اردیبهشت ماه، در پی فراخوان به برگزاری مراسمی بر مزار دو خواهر مقتول در بهشت محمدی سنندج شمار زیادی از زنان و مردان آزادیخواه این با برپایی تجمع بر مزار این دو خواهر به قتل افزایش خشونت علیه زنان دست اعتراض کردند.
معترضان با برپایی تجمع و در دست داشتن پلاکاردهایی و همچنین در دست داشتن عکس قربانیان ضمن محکوم کردن این عمل شنیع نسبت به کشتار زنان و دختران اعتراض کردند. در پی این تجمع نیروهای انتظامی رژیم بلافاصله در محل حاضر شده و سعی داشتند با تهدی به بازدشت زندان تجمع کنندگان را پراکنده کنند. ولی جمعیت حاضر با ادامه تجمع و سردادن شعار خشم و نارضایتی خود علیه قتل و کشتار زنان را به نمایش گذاشتند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *