فراخوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره: تخاصمات و مخاطرات ماجراجویانه دولتهای ارتجاعی امریکا و جمهوری اسلامی

فراخوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره:
تخاصمات و مخاطرات ماجراجویانه دولتهای ارتجاعی امریکا و جمهوری اسلامی

کارگران، مردم آزادیخواە، نیروهای سیاسی مسئول و انقلابی!

همچنانکه در جریان هستید تعمیق تخاصمات دو دولت ارتجاعی امریکا و جمهوری اسلامی، که در پوشش “هسته”ای و توافق و خروج از “برجام” سالها است ادامه داشته، اکنون به یک مرحله نگران کننده و مخاطره آمیز و ماجراجویانه برای سرنوشت میلیونها انسان در منطقه و ایران منجر گردیده است. این اوضاع خطیر، نیازمند عکس العمل فوری جامعه و جنبش ها و نیروهایی است که در تحمیل چنین فضایی ارتجاعی و چشم انداز مخاطره آمیز آن نه تنها سهیم نیستند که مستقیما علیه منفعت و زندگی و آینده آنها دارد اتفاق می افتد. بدون به میدان آمدن یک مقابله تودەای جهانی و منطقەای، و از جمله بدون اعتراض گسترده و متحد طبقەکارگر و مردم زحمتکش و آزادیخواە درایران، بدون مخالفت فوری نهادهای کارگری وکلیه نیروهای مسئول با سیاست هر دو دولت بورژوا-ضد انقلابی و آدمکش و تروریست پرور، میتواند این شرایط به مسیر بسیار پر مشقت تر و ویرانگرتر از آنچه تا کنون شاهد آن بوده ایم رقم بخورد. باید قبل از وقوع چنین جنایتی جلو آنرا گرفت. باید جلو ادامه ماجراجوئی ها و تحمیل فضای جنگی و وقوع احتمالی جنگ در هر سطحی از جانب این کانگسترهای ضد آزادیخواهی را گرفت!

برخلاف تصورات و آرزوهای ارتجاعی جريانات راست  و توهم بخشی از مردم، امريکا و ارتش امریکا نه قصد سرنگونى رژيم را داشته و دارند، و نه نقض “حقوق بشر” و جنايات رژيم اسلامی عليه مردم ستمدیده دغدغه آنها بوده و هست. جمهوری اسلامی خود محصول سیاست ضد انقلابی دولت وقت امریکا در سال ٥٧ بود. در این چهل سال نیز دولت آمریکا و غرب هر گاه بنا به مصلحت خود سیلی به صورت ڕژیم اسلامی نیز زده باشند همزمان با دست دیگرشان زیربغل همین حکومت را گرفتەاند تا به وسیله کارگران و اکثریت مردم متنفر و منزجر سرنگون نگردد. هدف اساسی دولت امریکا همواره رام کردن جمهوری اسلامی، شبیه عربستان سعودی، است که درآن منفعت اقتصادی، امنیتی، امکان فروش تسلیحات و به غارت بردن ثروت منطقه و تامین منافع عمومی بورژوازی و دولت امریکا تامین گردد. هدف تامین سیاستهای خود در قبال رقبای جهانی و همچنین منافع دولت فاشیست اسرائیل از جمله در قبال مردم فلسطین بوده است. به همین ترتیب هدف جمهوری جنایتکار اسلامی نیز در بطن تداوم این کشمکش نه “مبارزه با شیطان بزرگ”، نه دفاع از مردم “مظلوم” منطقه، و ادعاهای پوچ مشابه، که سهم خواهی بیشتر از اقتصاد جهانی، تامین منفعت اقتصادی- سیاسی خود در منطقه، به رسمیت شناخته شدنش به عنوان یک قدرت منطقەای ارتجاع”حلال شیعه”، و همزمان بهرەگیری از کشمکش خود با “شیطان بزرگ” به منظور عبور دادن خود از بحرانهای متعدد داخل کشور، شانه خالی کردن از زیر بار مطالبات گسترده اقتصادی و سیاسی ، و سرکوب و عقب راندن جامعه و غیره است. . بطور واقعی اهداف و جنگ و آشتی این دو دولت هیچگاه به منفعت “مردم” ربطی نداشته و ندارد. هر دو در صدد امتیازگیری بیشتر از همدیگر در راستایی تامین منفعت بورژوائی خود، و در نهایت در صورت آشتی مجدد خانوادگی شان نیز شیپور، اعلام” پیروزی بر دشمن” را به عنوان فاکتوری در صحنه پروپاکند دروغین تبلیغاتی خود در منطقه به صدا در می آورند، و به منظور عقب راندن معترضان داخل کشوری و در راستایی تداوم حاکمیت بورژوائی و اعمال ریاضت اقتصادی هر چه بیشتر آنرا بکار خواهند برد.

ما هشدار میدهیم که با هیچ توجیهاتی نباید در صف مدافعان سیاستها و اقدامات این دو دولت جنایتکار قرار گرفت. چنین کاری به معنی شراکت مستقیم در دو جبهه متخاصم بورژوائی وارتجاعی و علیه نفس انسانیت و آزادی انسان از چنگ این دو هیولای بورژوائی و ضد انسانی و کمک مستقیم به جنگ افروزی آنها است. از همه میخواهیم کلیه نیروهای ملی گرا، مذهبی، شونیست و ناسیونالیست و قومی، و هر کسی چه درپوزسیون و چه در اپوزسیون، که در یکی از این دو قطب ارتجاعی فعالیت دارند، به طبل جنگ به مثابه راه رسیدن به “پیروزی” خود میکوبند، به عنوان نیروهای ضد مردمی، سناریو سیاهی و مرتجع بیش از پیش رسوا نمایند.از همه تشکلهای کارگری، احزاب مترقی و سوسیالیست، و از افکار عمومی میخواهیم حول “نه به دولتهای امریکا و ایران”، “نه به ماجراجوئی نظامی آنها”، “نه به تحریم اقتصادی” و نه به هر نوع تلاشی برای شروع جنگ ویرانگر به میدان بیایند، و متحدانه یک صف مترقی، آزادیخواهی، و ضد جنگ و تروریسم و قلدری آن دو دولت مرتجع را در ایران و جهان شکل بدهیم.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران اعلام میکند که در این راستا از هیچ تلاش و همکاری با کلیه تشکلهای کارگری و احزاب و نیروهای مترقی علیه آن دو دولت جنایتکار کوتاهی نخواهد کرد. ‌ممانعت از وقوع یک جنگ جنایتکارانه، پایان دادن به فضای جنگی و کوتاه کردن دست خونین و جنایتکارانه این دو دولت فاشیست از سر جامعه ایران و منطقه اهداف اولیه و سرنوشت ساز کنونی ما را تشکیل میدهد. در این راستا همه مدافعین آزادی و برابری و سوسیالیسم را به اقدامات واحد و موثر اجتماعی و توجه شان به این فرخوان جلب می نمائیم.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٢٤ اردیبهشت ١٣٩٨ – ١٤ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *