باز هم جنایت علیه زنان در افغانستان

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

باز هم جنایت علیه زنان در افغانستان

ماریا یوسفزی

ما از زیر یوغ اسارت های مذهبی ودینی خلاص شدنی نیسیم تا وقتی خود ما از خود حرکت ازادی خواهی نداشته باشیم همان اش است همان کاسه…، و جنایت علیه زن از ایران تا افغانستان و هر جای که دین و مرد سالاری حاکم است هر روز جنایت می آفریند.

وقتی زنان خودشان بنام ننگ وناموس همیار جامعه مرد سالار حکومت های مذهبی باشند مشکل تغیرات جامعه وتغیر ذهنیت های باوری ادم  ها وقت گیر است. این جامعه کشنده ما هرروز بنام ننگ وناموس جهل ونادانی وبیچاره گی زن راقربانی میکنند، وقتی یک زن که در جامعه رشد معیار فکری بلند داشته باشد و برای رشد جامعه تلاش بیشتربه خرج میدهد مردهایی بی فرهنگ عقده مند ومریض میکشندش!، وقتی یک زن صدای ازادی خواهی جنسیتی بلند میکند صدایش را تا ابد خاموش میکنند، اما تنها راه بستن دهن و دست خونین آنها نابود کردن سیستم حاکم مذهبی و مردسالاری است!

 چراکه این نوع مردها ترس از دست دادن قدرت دولتی و شخصی و خودخواهی خودرا دارند. اما اینرا نمیدانند اگر مینه را کشتند ویا فرخنده ورخشانه تبسمم را وفریده را……..با تیغ ستم نامردانه صدایشانرا خاموش میکنند، اما بی خبر از اینکه زنان با از دست و قربانی دادن قویتر میشوند وهیچ وقت صدایشان خاموش نمیشود. بلکه رسا تراز قبل برای مساوات وبرابری میجنگند تا نسل های اینده از مسیر پیروی کنند و زیر اسارت وبرده گی نمانند .

تاریخ ۱۱ ماه می دختری خانم بنام مینه منگل در کابل از طرف مردان مسلح موتر سایکل سوار ترور شد. مینه منگل دختر خانم انیسه واسم پدرش طالب نام بود درمنطقه کارته نو کابل با پدر ومادر خود زندگی میکرد  مینه منگل گوینده تلویزیون مختلف  مثل شمشادواریانا بود. مینه منگل بزبان پشتو شعر میسرایید و مشاور کمسیون امورفرهنگی مجلس نمایندگان بود.مینه منگل یک دخترخانم فعال در بخش رسانه ها وحقوق زنان بود. مینه منگل دوسال قبل مجبوربه عروسی اجباری برای محافظت از خانواده خود شد.که زندگی مشترک شان اینده خوش وخوب نداشت. که سرا انجام به قتل اش انجامید. مینه چندین بارتحت خشونت  شوهر قرار گرفته بود وچندین بار اختطاف شده ومورد لت وکوب شوهر قرار گرفته بود. بالاخره ده روزقبل بگونه رسمی از شوهر خود جدا شده بود که بارها  تهدید به مرگ شده بود. البته بقول والدین مینه که  ادارات دولتی هیچ توجه به دوسیه مینه نکرده بود، مرگ این دخترخانم تمام رسانه ها ومردم را متاثر ساخته واز دولت خواهان به کیفر رساندن عاملین قتل این دختر شده اند.

درد وغم بی پایان مردم افغان در صورت پایان میشود که همه مردم زحمتکش برای ازادی ونابرابری بجگند تا اولاد وجگر گوشه های قربانی نشوند.

مرگ به بنیاد گرا های خرافاتی مذهبی
 جاوید باد جنبش زنان در سراسر جهان  
 نیرومند باد جنبش زنان افغانستان 

منبع: شماره ١٠٠ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨
١٨ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *