گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز” با ٨ نفر از فعالین و شهروندان مقیم ایران در باره مخاطرات و کشمکشهای ارتجاعی دولتهای ایران و امریکا

گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز” با ٨ نفر از فعالین و شهروندان مقیم ایران
در باره مخاطرات و کشمکشهای ارتجاعی دولتهای ایران و امریکا

‌سوسیالیسم امروز: همچنانکه مطلع هستید کشمکش بین دولت اسلامی ایران و دولت امریکا عمیقتر شده است. لشکر کشی آنها و تشدید فضای نظامی و تهدید ها نگرانیهای زیادی را در ایران و منطقه به وجود آورده است. بنظر شما جامعه ایران، خصوصا کارگران و زحمتکشان و جوانان انقلابی و آزادیخواه به این پدیده جدی و مخاطڕه آمیز باید چطوربرخورد نمایند؟، چگونه میتوان جلو وقوع یک جنایت بزرگ و ماجراجوئی آن دولتها و مخاطرات پیش رو را گرفت؟

سحر بهاری: انچه که در جامعه ایران به نظر می رسد قطعا مخالفت با جنگ است اما این مخالفت متفاوت با جنگ ایران و عراق است اگر نگاهی  به جامعه ایران بیندازیم  از نظر دیدگاه و بینش  جوانان نسبت به نسل پیش از خود اگاه تر و منطقیتر هستند و واقع بینانه  به مسایل و مشکلات جامعه بر خورد می کنند. انها شادی ازادی و کار و زندگی انسانی را مانند دیگر جوانان دنیا  و انسانها حق طبیعیشان میدانند .دسترسی انها به فضای مجازی  محدودیت  اگاه شدن را برداشته و اطلاعات بسیار گسترده تر از قبل به اجتماع می رسد .در مجموع این نسل دنبال “شهادت” و همراهی با تبلیغات عوامفریبانه سران حاکمیت نیست، بلکه دنبال زندگی و شادی و امنیت و آینده دیگری است .از طرف دیگر شکاف میان اکثریت مردم ایران و جمهوری اسلامی بسیار زیاد شده است، و با اشکار شدن ماهیت  جمهوری اسلامی برای تمامی اقشار بیزاری و نفرت را پدید اورده است.  انها می گویند اگر جنگ و شهادت و مقاومت خوب است خودتان و اقا زاده هایتان را بفرستید ، دیگر از ما مایه نگزارید چون شما از ما مردم ایران جدا هستید و مسئول تمامی سختی ها ورنج ماهستید .از طرف دیگر استفاده حکومت از حشد الشعبی و فاطمیون  در جریان سیل خوزستان بار دیگر ثابت کرد که کسانی که بر انها حکومت می کنند از انها نیستند. بنابراین مردم زحمتکش خود را جدا از جدال بین حکومت ایران و امریکا می دانند، پا یگاه جمهوری اسلامی در بین مردم بسیار ضعیف ست حتی در بین مذهبیون. مواجب بگیران دورش حلقه زده اند.

از طرف دیگر جو امنیتی و نظامی  موجود در کشور و سرکوب تمامی اقشار مردم را متقاعد کرده است که این حکومت جز زبان زور چیزی نمی فهمد و اصلاح ناپذیر نیست. بنابراین رژیم نمی تواند  از حمایت مردم در برابر امریکا بر خوردار شود . بعد دیگر قضیه این است به گواه  دو دهه اخیر در رابطه با دخالت نظانی امریکا در سوریه و عراق جز بدبختی و کشتار چیزی عاید ملت های خاور میانه نشده است و قرار هم نیست با امید داشتن به امریکا بتوانیم از چنگ این نظام رها شویم، خود امریکائیها با صداقت کامل گفته اند به دنبال سرنگونی این حکومت هم نیستند فقط میخواهند حال و هوای منافع امریکا را هم در منطقه داشته باشد، همین. جامعه ایران مخالف هرگونه جنگ افروزی و دخالت  خارجی است، چون تاوان ان را مردم باید بپردازند. انچه که برون رفت ایران از این وضعیت است فقط کنار زدن حکومت جهل و خرافه به دست مبارزه و اتحاد خودمان در کشور و  با کمترین هزینه انسانی است.

شاهو. س: با درود!، در واقع  در حال حاضر آنچه اهمیت ویژه ای برای رژیم سرمایه داری اسلامی دارد در مقابل یک جامعه طبقاتی  بشدت متعرض به وضع موجود ؛ تثبیت و پافشاری هر چه بیشتر خودش است!این تنش از پیدایش این رژیم هار بصورت سیاسی و تبلیغاتی در مقابل دولت سرمایه امریکا بوده و خواهد بود ! به بهانه های مختلفی همیشه این نوع تبلیغات جنگی رژیم دلیلی برای به عقب راندن مبارزات گسترده مردم و تشدید آرایش نظامی و فضای حاکم  ملیتاریستی بر جامعه بوده است!،علی رغم جناح بندی و صفوف دوگانه مرتجعی که در داخل رژیم هست و اینکه سیاست های مختلفی در قبال این تنش ها در مقابل دولت امریکا وجود دارد منتهی تاثیر این تحریم ها قبل از هر چیز سفره کارگران و معلمان و زحمتکشان جامعه را کوچک و کوچکتر و ارتش بیکاران و نابسامانی های اجتماعی گسترده ای بر اکثریت نیروی کار تحمیل کرده است. عملا اقتصاد بیمار و غیر متعارف رژیم را به مانند کشتی به گل فرو  نشسته در آورده است!اما این بحران های اقتصادی  في واقع واساسا  منتج تحریم ها نیست!

ترویج و تبلیغ سیاست جنگ مابین دو دول ارتجاعی عمیقا بر گستره ی مبارزات کارگران و زنان جامعه تاثیر نگاتیوی خواهد داشت این تبلیغات عملا از سوی جناح و اپوزیسونهای ارتجاعی و ضد مردمی  راست قابل دفاع و ترویج است!
اما از دید و نگاه سیاست کارگری و جامعه ای که اکثریتش خواهان سر به تن نبودن رژیم است بایکوت و مهر سرنگونی طلبی است!. آنچه امر حیاتی است تحکیم و تثبیت و قدرتمند تر کردن صفوف کارگران و زحمتکشان جامعه در مقابل این پروپاگندهای هر دو دول مرتجع سرمایه ایران و امریکا است!. شفاف سازی و تحلیل درست این نوع سیاست های ارتجاعی به بهانه های واهی جنگ رژیم وظیفه هر انسان آزادی خواه و برابری طلبی است!

جلال.ش: حکومت اسلامی ایران بنظر نمی رسد به دنبال یک جنگ همه جانبه با آمریکا باشد،اما درصدد است که یک برخورد نظامی محدود با آمریکا ایجاد ‌کند و از آن بهرگیری داخلی از آن بگیرد. شاید هم به هدف ایجاد شکل گیری حس همدردی در سطح جهان به نفع خود و اینکه اینکه باز با بهره گیری از آن برای خاموش کردن صدای  مخالفان در داخل که روز به روز بر اثر فشارهای اقتصادی و امنیتی بلند ترمیشود. حتی اگر ایران به دنبال در گیری نیز نباشد، همین که جو ملتهب شود وقیمت نفت افزایش پیدا کند، موضوعی است که ترامپ شدیدا از آن حذر میکند، حکومت ایران از آن نیز میخواهد به نفع خود سود ببرد.   در هر حال در چنین وضعیتی بین این دوحکومت ایران و امریکا حتی اگر هیچ یک از دو طرف نخواهند با یکدیگر وارد جنگ شوند یک جرقه ویا یک اشتباه محاسبه می‌تواند آتش جنگ را شعله ور کند.
در ضمن ایران زیر فشار وتحریم ها حاضر به مذاکره ایکه که حاصلش عقب نشینی  یک جانبه  باشد نخواهد  شد. واین تاریخ روابط آمریکا وایران در طول این ۴۰ سال اخیر نشان  داده است. و اما باید باید بدانیم  که با وجد این همه جنایت و زورگوئی و فساد و چپاول صورت گرفته از جانب حکومت ایران، حکومت آمریکا نیز به جزویرانی وخشونت و چپاول ثروت ایران به نفع مردم  ایران هیچ وقت عمل نکرده است.مردم ما  کارگران ومعلمان دانشجویان و دانش آموختگان و…. بدانند که حکومت سرمایه‌ داری آمریکا هیچ تفاوتی با حکومت اسلامی ایران ندارد. و رهائی ما از دست جمهوری اسلامی از مجرای جنگ امریکا و دفاع ترامپ از ما نمی گذرد، خودمان باید تکلیف این نظام را روشن کنیم.

فرح.ز: در موردحمله امریکا به ایران باید گفت که این همه تبلیغات و تهدید ومانور و این همه رسانه وخبر برای ادامه بقای  خود و قدرت شان یعنی دو دولت سرمایه داروضد مردمی است . این جنگ برای نجات مردم بد بخت ایران نیست فقط برای پیشبرد منافع خودش است. رژیم عصر حجری ایران هم برای ماندگاری خودش در راس قدرت امادگی کامل برای به خاک و خون کشیدن این مردم را دارد. برای به جیب زدن و غارت و چپاول این کشور میخواهد دوباره جنگ و ویرانی را به مردم تحمیل کند. هدف اصلی هردو طرف ایجاد جنگ و به کشتن دادن جوانان و فروش اسلحه و مهمات وباقی ماندن در راس قدرت است.هر دو خیلی خوب با افزایش دلار و طلا جیب مردم بدبخت و ساده لوح ایران را خالی کردند وباید برای حفظ مملکت هم از جون بچه ها شونم  بگذرندو عزیزانشان را به کشتن بدهند.

در جنگ هم فقط بچه های مردم زحمتکش و کارگران است که به جنگ فرستاده می شوند، نه بچه پولدارها و آخوندها که هرگز به جنگ نمیروند و نمی فرستند. در این وضعیت بحرانی باید خود مردم آگاه تصمیم بگیرند و اعتراض کنند که تا کی این همه فضای جنگی و ایجاد دشمن خارجی و لشکر کشی و پول خرج کردن برای مفت خوران نظامی که همزمان با سرکوب و حقارت وتوهین و تحمیل فقر و فحشا و زندان و هزار بدبختی دیگر به ما زنان و مردم کارگر و فقیر و کم در آمد حاکمیت خود را ادامه بدهند؟! مردم ایران باید خودرا از این وضعیت نجات دهند، باید باهم متحد شویم ودر مقابل این همه ظلم وستم وزورگو یی  مقاومت کنیم و اجازه ندهیم این نظام با بهانه های جنگی و دشمن خارجی ما را بیش از این نابود کند، باید خود او را نابود کرد و از سر راهمان برش داریم. . مردم هوشیار در ایران نباید اجازه به رژیم قرون وسطایی بدهند که دوباره حماقت و کشتار جنگ ایران و عراق تکرار شود.  نباید اجازه یک جنگ خانمان سوز دیگر را به این رژیم قرون وسطایی بدهیم، بلکه باید در مقابلش ایستاد و مقاومت کرد. در غیر این صورت تا این رژیم انسانی حکومت کند  جنگ و خونریزی ،اعدام، زندان،فقر و فحشا ،ذلالت و بیچارگی ودزدی و بی بندو باری پایدار و ماندنی است. کسانی هم که فکر میکنند امریکا فرشته نجات است، باید بدانند که این حکومت جنایتکار خود پرورده دست همین امریکا بود، حال امریکا چگونه ما را از دست آن میتواند آزاد کند؟!، همین دولت و ارتش امریکا در عراق و سوریه و افغانستان بجز بدبختی چیزی برای مردم آن کشورها به ارمغان آورده تا ما هم از آن در ایران سود مند باشیم؟

سحر صحرای: مردم ایران در ابتدا باید هم فکر و هم دل باشند و باهم بسیج شوند برای مقابله با لجاجت ایران با امریکا . و اعتراض خود را با تظاهرات و ریختن به خیابانها اعلام کنند. چون “مقام معظم رهبری” ایران تمامی سخنانش از روی لج و غرور و حفظ پروتهای میلیاردی خودش است و شکست عقب نشینی را نمیپذیرند و نمیخواهد ضعف خود را نشان دهد. اما همزمان از این فضای جنگی استقبال میکند جون راهی است برای ادامه حاکمیت خود و جواب ندادن به خواست های زیاد ما جوانان و مردم زمتکش و کارگر. در باره بخش دوم سوالتان  از نظر من د و سه راه بیشتر برای  جلوگیری از جنگ نیست، یا باید مذاکره کنند، یا رژیم از بین برود، یا کناره گیری کند و شکست خود را بپذیرد …. که از روی لج بعید است مذاکره کنند. در هر ۳ حالت چوبش را مردم میخورند، بخصوص اگر سرنگونی و کنار رفتن آنها با اراده و دخالت خارجی و شروع جنگ خارجی یا داخلی صورت بگیرد.

دانيال عبادي: در مورد پرسش اول چيزي كه مشهود است اين است كه اگه جنگ رخ بدهد اولين كساني كه مجبور به حضور در جبهه ها و خط مقدم جنگ خواهند بود جوانان و كارگران هستند. مسلما آقا زاده ها و آخوند هاي فاسد ،مفت خور و رانت خوار دنبال سوراخ موش خواهند بود. لذا اولين قشري كه آسيب خواهد ديد جوانان و كارگران زحمت كش خواهند بود. پس حتي الامكان بايد همه بسيج شوند تا از اين فاجعه جلوگيري كنند.
در جواب پاسخ دوم بايد عرض كنم كه تنها راه جلوگيري از جنگ احتمالي تغيير رژيم است براي اين امر هم همبستگي و بسيج عمومي علي الخصوص بسيج كارگران و جوانان كه نقشي كليدي را ايفا خواهند كرد لازم است.
پي نوشت: تنها راه رهايي از اين فلاكت و فلاكت هاي پيش رو تغيير اين رژيم فاسد و تروريست است.

آذر کیمیا: خاور میانه و منطقه خلیج فارس هم بدلیل موقعیت استراتژیک آن برای قدرت‌های بزرگ سرمایه داری به محل اصلی تمرکز رقابت و جدال بر سر تقسیم مجدد جهان بدل شده است. دعوای امریکا و دولت اسلامی نیز بخاطر این موقعیت است نه منفعت مردم مظلوم ایران و منطقه. اما اکنون در این شرایط اگر چه آمریکا اقدام به افزایش جنگنده بمب افکن های خود زد و مسولان جمهوری اسلامی نیز مرتب تهدید میکنند اما بنظر میرسد هر دو نگران شروع جنگند چونکه ممکن است منفعت هر دو از طریق جنگ به تمامی تامین نگردد و برایشان چنین جنگی قابل کنترل نباشد.

اما جدا از همه مانورهای نظامی و تهدیدهای طرفین وجودهمین فضای جنگی و تهدید و تبلیغات ها همزمان با تداوم تحریمهای اقتصادی آسیبهای روانی و اقتصادی زیادی وارد کرده است. واقعیت این است که صدمات تحریم ها ی بفزاینده آمریکا بیش از اینکه متوجه دستگاه حکومتی باشد بر اکثریت توده های زحمتکش و محروم ایران فشار آورده است. این باعث شده تا فشارهای مستقیم اقتصادی خود حکومت اسلامی به این بهانه به گردن خارجیها به اندازند. به همین ترتیب چنانچه جنگی هم روی بدهد همین نتیجه زیانبار را برای ما مردم بی دفاع خواهد داشت و دست حکومت برای جنایت بیشتر علیه مردم معترض ایران بازتر خواهد شد. به وجود آوردن فضای جنگی بنظر من دقیقا بخاطر این است که مردم درد خود را فراموش کنند و از ترس جنگ دست به دامن هر چیزی ببرند. تنها راه پیشگیری از آن هم اعتراض سراسری به هر دو عامل جنگ و ترور و سرکوب یعنی دولتهای دست راستی امریکا و نظام اسلامی است. هم امریکا و هم حکومت اسلامی دشمن ما کارگران و مردم زحمتکش بوده و هستند. نباید بگذاریم جنگ این دو دشمن بر سر ما بیشتر خراب شود. علیه هر دوی آنها باید به میدان بیائیم هم در ایران و هم در جهان. امیدوارم چنین اعتراضاتی شکل بگیرد.

مینا تهرانی: با سلام و خسته نباشید به شما !، به شما وتمام دست اندرکاران وتهیه کنندگان نشریه وزین سوسیالیسم امروزکه بیش از پیش به موضوعات مهم واکتول روز جامعه در کل کشور میپردازد! در باره سوال شما فقط میتوانم اعلام نمایم که مواضع شما و فراخوان که داده اید کاملا مورد تائید من است و فکر میکنم مورد قبل و حمایت اکثریت مردم ایران نیز هست، بنابر این از تکرار آن خودداری می نمایم و تنها راه به میدان آمدن مردم رنجدیده علیه این خطرات و فضای است که این دو حکومت ضد مردمی به ما تحمیل کرده اند.
همانطور که قبلا وبارها در برنامه های مختلف پیرامون آن بحث شده و نظرات و راهکار های مختلف تئوری و توسط کارشناسان ودوستان وعلاقمندان مسائل سیاسی که دغدغه ای جز نجات وخلاص شدن از جمهوری ننگین اسلامی و همچنین از زد وبند های پشت پرده توسط دلالان داخلی وبین المللی ندارند، راهی بجز اتحاد وهمبستگی واعتصابات سراسری برای سرنگونی با این خفاشان وزالو صفتان نیست.
طبیعی است که مردم مایل به جنگ مسلحانه ودرگیری نظامی و خون وخونریزی نیستند چرا که همه امکانات از زر وزور تجهیزات نظامی در دست حکومت است وحق هم دارند از جنگ بترسند. اما اتحاد بزرگ مردم قویترین سلاحی است که خود حاکمیت از آن به شدت می ترسد،. و همین اتحاد بزرگ هم قادر خواهد شد راه هر دو دولت را برای تحمیل جنگ به مردم ایران و منطقه ببندد. همه میدانیم امریکا به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و اگر هم باشد خیرش به ماها نمی رسد، باید خودما وظیفه خطیرسرنگونی را به سر آنجام برسانیم، و این بهترین راه خلاصی از جنگ و ماجراجوئی نظامی طرفین هم هست. هیچ حکومت فاشیستی آنهم از جنس ملا وآخوند و مذهبی با زبان خوش کنار نمی رود، این سیستم پاسخ گویی هیچ کدام از معضلات و مشکلات مردم وکشور را طی ٤٠ سال حکومت غارتگری خود نداشته اند. اگر امریکا و نیروهای طرفدار حاکمیت و سرمایه داران بگذارند، و اجازه ندهیم ما را به بیراه ببرند،ما میتوانیم با تللاش و اتحاد و همت جمعی این نظام را سرنگون کنیم، در غیر اینصورت وای به روزی که مردم مسلح شوند!!
اکثریت مردم آنقدر آگاه وباشعور شدند که دیگر فریب حکومت های موروثی ونظامهای پوسیده عصر حجری را نخورند! امروز اما باید برای کنار زدن خطر شوم جنگ و ماجراجوئی دولتهای بحران زده امریکا و جمهوری اسلامی باید متحد شویم تا خود بتوانیم به سیستمهای عقب مانده موروثی و پادشاهی و اسلامی برای همیشه در ایران پایان بدهیم.
زنده باد حزب سوسیالیست انقلابی و نشریه “سوسیالیسم امروز” که برای مردم ودر کنار مردم همیشه به مبارزات خود ادامه داده ومیدهد. سرنگون باد رژیم منحوس وعقب مانده ومرتجع جمهوری اسلامی ایران!
منبع: شماره ١٠٠ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨
١٨ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *