گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجویی های دو دولت ارتجاعی ایران و امریکا و ضرورت گسترش اعتراض علیە آنها 

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجویی های دو دولت ارتجاعی ایران و امریکا و ضرورت گسترش اعتراض علیە آنها

گفتگو با سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجوئی های دو دولت ارتجاعی ایران و امریکا و ضرورت گسترش اعتراض به آنها

Slået op af Naser Zijji i Søndag den 19. maj 2019

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *