اطلاعیه هیئت اجرائی شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی در باره نشریه “سوسیالیسم امروز”

اطلاعیه هیئت اجرائی شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی
در باره نشریه “سوسیالیسم امروز”

به اطلاع خوانندگان، نویسندگان و علاقمندان به نشریه سوسیالیسم امروز میرسانیم که درسه ماه آینده( خرداد، تیر،مرداد) سردبیری نشریه سوسیالیسم امروز را رفیق “آذر کیمیا “بر عهده خواهند داشت. انتشار نشریه در این فاصله زمانی، بجای روال تاکنونی که هرهفته روزهای شنبه منتشر میشد، از شماره ١٠٢ به بعد تا اواخر ماه اوت( مرداد ماه) هردوهفته یکبار، و در روزهای پانزدهم و اول هر ماه، منتشر خواهد گردید. ضوبط ارسال و درج مطالب در نشریه در صفحه آخر سوسیالیسم امروز همچنان قابل دسترس میباشد.

هیئت اجرائی حزب ضمن تقدیر از تلاش پیگیرانه و زحمات سردبیر و رفقای دست اندر کار تا کنونی نشریه، برای سردبیر جدید نیز صمیمانه آرزوی موفقیت در انجام این امر مهم را دارد . امیدوار هستیم که وجود پاره ای محدودیت و موانعهای سر راه عملی کردن این تجربه جدید سردبیری نشریه یک حزب سیاسی در یک شرایط مخفی مانع پیشبرد این امر خطیر برای سردبیر جدید نگردد. امیدوار هستیم انتشار این نشریه، که بیان کننده سیاست و افق سوسیالیستی جنبش کارگری، و تامین کننده خط سیاسی مستقل سوسیالیستی-کارگری در جهت شکل دادن به ایجاد یک صف مستقل و خود آگاه طبقاتی و مرتبط به نیاز واقعی مبارزه طبقاتی دوره حاضر جنبش مان در سراسر کشور بوده است، ادامه پیدا کند. این نشریه باید همچنان به عنوان یک نشریه زنده و زبان حال طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و نماینده صدای جنبش آزادیخواهی زنان و جوانان و دیگر اقشار ستم دیده و آزادیخواه علیه جمهوری اسلامی و مذهب و ناسیونالیسم و نظام سرمایه داری به تلاش خود ادامه دهد.
از همه علاقمندان و فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی در داخل و خارج کشور میخواهیم به همکاری خود با نشریه و ارسال اخبار و گزارش و مقاله برای آن ادامه بدهند و سوسیالیسم امروز را بیش از پیش بدست خوانندگان هر چه بیشتری در مراکز کارگری، آموزشی و در محل کار و زیست خود برسانند.
لطفا توجه داشته باشید که تنها آدرس معتبر ارسال اخبار و گزارش و مقاله برای نشریه و سردبیر جدید، این آدرس است: iransocialist2017@gmail.com

زنده باد نشریه سوسیالیسم امروز! زنده باد سوسیالیسم!
هیئت اجرائی حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٤ خرداد ١٣٩٨- ٢٥ می ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *