در برابر جنایت رژیم علیە کولبران مرزی بە پا خیزیم ..

در برابر جنایت رژیم علیە کولبران مرزی بە پا خیزیم ..
در تازه ترین مورد از کشتار کولبران بامداد روز سەشنبە هفتم خرداد سال ٩٨ برابر با ٢٨ ماە مە ، نیروهای مسلح ایران در مرز سە چومان پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە کە در این حملە وحشیانە متاسفانە٤ کولبر جان خود را از دست دادند و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند. متاسفانە کمتر هفتەای است که خبر کشته و زخمی شدن شماری از “کولبرها” و “کاسبکاران” مناطق مرزی کردستان به گوش نرسد. این کولبران اضافه بر تحمل خطر و افتادن به کمین مزدوران رژیم و تحمل تلفات سنگین ، بارها نیز قربانی انفجار مین های به جا مانده از دوران استقرار نیروهای رژیم در این مناطق شده اند. بنابراین به آمار تلفات کولبرانی که قربانی تیراندازی نیروهای رژیم در کمین گاه ها شده اند باید دهها نفر دیگر را نیز اضافه کرد که سالانه با گرفتار شدن در میدان های مین جان خودشان را در راه تامین حداقل معیشت خود و خانواده هایشان از دست می دهند .
کولبری کار سخت و دشوار و پرمخاطره ای میباشد که امـــروز انواع خطرهای مرگ آور را در کمین خود دارد. تهدیدآمیزترین این مخاطرات، جنایاتی است که مداوما توسط مأموران رژیم در نوار مرزی روی می دهند و در نتیجه آنها هر بار عده ای از این زحمتکشان جان و هستی شان را از دست می دهند.
بدون شک پایان دادن به چنین جنایاتی درمرزهای کردستان از طرف سرکوبگران جمهوری اسلامی ، جز با حمایت و پشتیبانی عاجل مردم وآزادیخواهان و کارگران و زحمتکشان ممکن نیست.
ما در سال گذشته وهمچنین روزهاو هفتەهایی کە گذشت شاهد صحنه های پرشوری از پشتیبانی مردم شهرهای مرزی کردستان از این کولبران زحمتکش در نوار مرزی بودیم کە بە ناحق از طرف مزدوران جمهوری اسلامی خونشان ریختە میشود . مردم انقلابی ومعترض در سالهای گذشتە و در حرکتهای نمادین خود ، سفره های خالی را در خیابانها پهن کردند و از وضعیت دشوار معیشتی خود به دادخواهی پرداختند.
مـــا امـــروز نیز در ادامە کشتار بی رحمانە هر روزە این زحمتکشان ، تکرار چنین حمایتها و حرکتهای نمادین را از طرف مردم ، هم انتظار داریم و هم بر این باور هستیم کە هر اقدامی از طرف مردم آزادیخواە در گوشە و کنار ایران میتواند مفید و دست آدمكشان جمهوری اسلامی و تروريستهای اسلامی را از سر كولبران و شهروندان کوتاە کند. بدون شک شکل دادن یک اعتصاب عمومی از طرف مردم ، میتواند پاسخ مفید و دندان شکنی بە حملە وحشیانە جنایتکاران جمهوری اسلامی در چنین اوضاع و احوالی و در هر ساعاتی باشد .
ما قويا اين جنايات را محكوم میكنيم وضمن همدردی با خانوادە آنها از كارگران و مردم آزاديخواه می خواهيم با اعتراض و اعتصاب خود جلو تداوم اين جنايت را بگيرند.
مـــــــرگ بـــر جمهوری اسلامی
زنــــدە باد سوسیالیسم
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٨ خرداد سال ١٣٩٨
برابر با ٢٩ ماە مە ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *