پوشش و حجاب اجباری را نباید رعایت کرد!

By / 10 ماه ago / مقالات / No Comments

پوشش و حجاب اجباری را نباید رعایت کرد!

آذر کیمیا

آزادی پوشش و دفاع از آزادی پوشش حق اولیه هر انسان و هر جامعه ای است که به انسانها، نه بردگان!، تعلق دارد. هرفرد و حکومتی به ممنوع کردن چنین حقی پایی فشاری کند، آن انسان و آن حکومت نه به انسان مترقی و آزاده، که به جهالت و دوره بردگان تعلق دارد!. در این دوره از تاریخ بشریت تمکین به قوانین نظام بردگی شرم آور برای کلیه شهروندان محصوب میگردد. مخالفت با پوشش اسلامی این قوانین را نباید رعایت کرد باید علیه آن فرهنگ و قوانین قرون وسطی و رژیمش شورید.
هر روز شاهد درگیری پیرامون حجاب اجباری با حکومت مستبد جمهوری اسلامی هستیم. عدالت زمانی رعایت می شود که حق انتخاب آزاد پوشش برای همه به رسمیت شناخته شودو هر کس بنا بر معیارهای خود بتواند انتخابی آزاد داشته باشد. حکومت دینی اما ارزش و حق را نه بنا به خواست و تمایل درونی و طبیعی انسان که بر اساس آیات و خرافات و میل و منفعت حکومت دینی قابل قبول میداند. در جوامع نسبتا باز امروز سرمایه داری هم توافق عمومی بر اساس ارزش های” اعلامیه جهانی حقوق بشر” کم و بیش انجام می گیرد، و انسان چه زن باشد یا مرد حداقل از نظر پوشش ازادیهای نسبی دارد. چه مسلمان باشید یا کافر حکومتها حداقل حق دخالت در پوشش ندارند، البته این واقعیت ضمن اینکه هنوز بخش کوچکی از همه آزادیهای را در بر میگیرد که ما انسانها و زنان باید از آن برخوردار باشیم، اما این هم با دلبخواهی به دست نیامده، بلکه برایش مبارزه جانانه ی به ویژه از طرف زنان و کارگران و سوسیالیستها در جهان از جمله در غرب صورت گرفته است.
سعادت فردی یک حق است و نه لطفی الهی یا رحمتی از سوی حکومتگران و دین داران. چگونه این همه بر روسری زنان به عنوان واجب شرعی اصرار دارند؟ علوه بر جنبه دینی و بی ارزش کردن حق زنان اما قضیه حجاب قضیه دینی و شرعی صرف هم نیست، کاملا سیاسی و حتی سود بری اقتصادی هم هست است. در هر حال حجاب برای نظام اسلامی به امری حیثیتی و مشکل ساز تبدیل شده است. ما باید و میتوانیم این مشکلات را برای این نظام ضد زن مشکل آفرینتر نمائیم. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با جمهوری اسلامی هم از بین میرود. جمهوری اسلامی خود را به حجاب منگنه کرده است آقای خامنه ای در مقابل مطالبه عمومی لغو حجاب اجباری موضع گرفته است و در نهایت آنها هستند باید شکست بخورند این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است، که در صورت اتحاد صفوف زنان آزاده و متحد شدن با کارگران و آزادیخواهان، بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. نه به حجاب و هر شکلی از پوشش اجباری! نه به جمهوری اسلامی! زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم!
منبع: شماره ١٠٢ نشریه سوسیالیسم امروز
١٥ خرداد ١٣٩٨
٥ جون ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *