اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره فراخوان تجمع بازنشتگان

اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره فراخوان تجمع بازنشتگان

در یک اقدام دیگر بازنشستگان برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل مجلس فراخوان دادند. این تجمع اعتراضی قرار است روز سه شنبه این هفته، ٢٨ خرداد ماه، راس ساعت ١٠ صبح، در مقابل مجلس برگزار شود.

گروە اتحاد بازنشستگان با شعار” تجمع ، تحصن، تشکل مستقل حق مسلم ماست “، طی اطلاعیەای تحت عنوان ” تا رسیدن بە مطالبات خود اعتراضات همچنان ادامە دارد ” از این حرکت بازنشستگان که متشکل از همە گروهای مختلف بازنشتگان در جامعە هستند، حمایت کردە است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز دراطلاعیەای حمایت خود را از این تجمعات اعتراضی اعلام داشتە و بیان کردە است که دفاع از مطالبات به حق بازنشستگان وظیفه تمام کسانی است که برای داشتن زندگی شایسته تلاش می کنند.

درسالیان اخیر، بازنشستگان بارها و بارها برای رفع مشکلات دامنه دار خود که هرروز غامض تر از پیش می شود با اتحاد و همبستگی خود و برای گرفتن حق خود دست بە اعتراض در برابر ارگانهای فاسد جمهوری اسلامی زدند تا بلکە بدین شیوە بتوانند از دل سیاهی تاریکزارهایی که پس پرده های قدرت بر زندگی آنها تحمیل کرده است، کوره راهی به سمت نور و روشنی بگشایند. بازنشستگان در ایران جزو بی حقوق ترین اقشار جامعه هستند و زندگی و معیشت شان با حقوقی چند برابر زیر خط فقر به سختی می گذرد . کسانی که مهمترین دوران عمر مفید خود را برای جامعه و تولید و انباشت همان ثروتهای میلیاردی هر روزه “اختلاس” شده كشور صرف کرده اند اکنون با غیر انسانی ترین شکل از جانب دولت ضد انسانی جمهوری اسلامی با تحمیل فقر و بی حقوقی و بی حرمتی روبرو شده اند.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران زورگوئی حکومت فاشیست اسلامی در قبال بازنشستگان را نیز قویا محکوم میکند، و از تحصن و خواستهای بازنشتگان کشورحمایت مینماید. حزب از کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و از همه زنان و مردان آزادە میخواهد متحدانه برای تحمیل مطالبات برحق و آزادیخواهانه بازنشستگان به جمهوری اسلامی در سراسر کشور به حمایت عملی و معنوی از آنها به پا خیزند.

زندە باد مبارزە بازنشستگان
زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٢٦ خرداد ١٣٩٨
١٦ جون ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *