اولویتهای نشریه و انتظار از خوانندگان پرسش و پاسخ با سردبیر جدید نشریه سوسیالیسم امروز

اولویتهای نشریه و انتظار از خوانندگان
پرسش و پاسخ با سردبیر جدید نشریه سوسیالیسم امروز

سوسیالیسم امروز: آذر کیمیا ابتدا برایتان در پیشبرد وظیفه دوره ای نشریه سوسیالیسم امروز آرزوی موفقیت داریم. لطفا بفرمایت از نظر شما اولویتهای نشریه چیست و به چه مسا ئلی می پردازد‌؟، واز خوانندگان نشریه چه انتظاری دارد؟

آذر کیمیا: اولویتهای نشریه جدا از اولویتهای حزب سوسیالیست انقلابی ایران نیست، تلاش برای اتحاد و خود آگاهی بیشتر صفوف جنبش کارگری و زنان و جوانان و مردم مترقی و آزادیخواه مخالف جمهوری اسلامی و روی آوری هر چه بیشتر آنها به سیاست و الترناتیو سوسیالیستی به عنوان تنها راه رهایی واقعی جامعه ایران، بنیادهای فکری و سیاسی و عملی فعالیت های ما را تشکیل می دهند. ما برای برقرار رابطه مبارزاتی و سیاسی هر چه بیشتر با طبقه کارگر و همه ی زحمتکشان تلاش می کنیم. هم حزب و هم نشریه ما جزئی از آز مبارزه و طبقه و مردم آزادیخواهی است که میخواهند از دست این نظام دینی و غارتگر سرمایه دار نجات پیدا کنند. در سایه حاکمیت این نظام طی چهل سال اخیر لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست یافته، فاصله فقر و ثروت به شدت افزایش پیدا کرده است، و حکومت اسلامی قادر نیست نه پاسخ نیازهای جامعه را بدهد و نه بر بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود غلبه کند. ظاهرا ما همه انسان هستیم ولی در تقسیم ثروت جامعه و برابری اقتصادی به هیچ وجه همه برابر نیستیم. جمهوری اسلامی راه هر نوع تغییر مثبتی در کشور را بسته است. طی چهار دهه کشور را به بن بست کامل کشانده است. برون رفت از وضعیت فلاکت بار بحرانی کشور و خروج از بن بست حاکم مستلزم سرنگون کردن این حکومت است.

حزب ما همزمان برای حق برخورداری از تشکلهای شورائی و سندیکایی کارگران همین امروز مبارزه میکند، برای ممنوعیت کار کودکان برای قرار گرفتن کارگران و کارکنان و همه زحمتکشان تحت پوشش بیمه و تامین اجتماعی تلاش میکند، ما خواهان رفع فوری پوشش اجباری اسلامی برای زنان و لغو تبعیض جنسیتی و مرد سالاری، خواهان لغو فوری اعدام و شکنجه و بازداشت فعالین، و ممنوع کردن و دخالت مذهب در آموزش و پروش و زندگی شهروندان و مخالف دها مورد دیگری از این نوع اجحافات و جنایت مشابه هستیم. برای این امر باید مبارزه جدی و متحد در بعد میلیونی و سراسری از سوی ما کارگران و زنان و جوانان آگاه و آزادیخواه صورت بگیرد، که متاسفانه بنا به دلایل مختلف هنوز چنین نیست. می توان “ضد رژیم” بود و طرفدا ر استثمار کارگر و زن بود. می توان ضد رژیم بود طرفدار مجاهدین و سلطنت طلب ها و قوم پرستان و اپوزسیونی بود که به امید امریکا میخواهند خون و کشتار مذهبی و قومی را به اندازند. می توان ضد رژیم بود و ضد کارگر و ضد انسانیت و ضد امنیت و رفاه همگانی هم بود. خلاصه هر کسی می توان بنوعی مخالف یا ضد رژیم باشد و اما انقلابی نباشد!. انقلابی بودن یعنی آگاه بر آن مسائل و از خود مایه گذاشتن و عبور از سکوت و انفعال مرگبار، یعنی به میدان آمدن حول پرچم و سیاست حزب ما و مطالبات که گفته شد تا بتوان موجودیت رژیم را به مخاطره جدی انداخت، و تسلیم شرایطی نشویم که هم اکنون این نظام و سیاستهای ضد انقلابی امریکا و این نوع مسائل بر ما تحمیل میکنند تا وظایف و مطالبات اصلی خود را به فراموشی بسپاریم. ما چنین ضدیتی علیه رژیم که اشاره کردم نمیخواهیم! زیرا این نوع ضدیت ها بدون برخورداری از حزب و سیاست و تشکیلات انقلابی و آلترناتیو سوسیالیستی و آزادیخواهانه چیزی بهتری از خود همین رژیم به ارمغان نمی آورد!

از خوانندگان عزیز نشریه انتظار داریم در این موارد بنویسند و آگاهگری کنند، و از کانال این نشریه به سهم خود به هوشیاری و خود آگاهی سوسیالیستی کارگران و زنان و جامعه بیشتر کمک نمایند. بدون چنین کاری افکار عمومی همچنان قربانی بمباران تبلیغاتی افکار طبقه حاکمه سرمایه داران خون آشام و ضد انقلابی، در پوزسیون و اپوزسیون باقی خواهد ماند. و در نهایت افکار عمومی قربانی شده و تسلیم شده در کنار سیستم سرکوب حاکمیت خود به مانع اصلی پیشروی و پیروزی صف ما آزادیخواهان تبدیل خواهد گردید. توجه داشته باشید که اگر چه این نشریه عمدتا بیان کننده دیدگاهای حزب سوسیالیست انقلابی است اما به هیچ وجه محدود به اعضا و فعالین این حزب نیست!.
همانند دوره گذشته هرمبارزی در راستای وظایفی که فوقا اشاره شد تلاش نماید و قلم بزند و صحبت بکند و گزارش بفرستد بدون قید و شرط در نشریه منعکس خواهیم نمود.

شرایط و سیاست که این در این نشریه منعکس میگردد بر روی تصمیمات ما خوانندگان بدرجه زیادی سرنوشت ساز است. از این جهت محتوای آن، چگونه منتشر میشود، چه می گوید، چگونه باید وسیعا بدست خواندگان بیشتری به ویژه در مراکز کار کارگری و ادارجات، در دانشگاها و مراکز آموزشی و شبکه های اجتماعی برسد از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. از عزیزان خواهشمندیم که محتوای نشریه را خوانده و نظرات خود را در باره انها برای ما بنویسند. و از شما میخواهیم برای این نشریه مقاله و گزارش و اخبار تهیه کنید. نشریه سوسیالیسم امروز را نشریه خود بدانید، و در جهت پخش نشریه ما را یاری کنید. با تشکر!
ادرس ارسال مطلب برای نشری:iransocialist2017@gmail.com

منبع: شماره ١٠٣ نشریه سوسیالیسم امروز
١ تیر ١٣٩٨
٢٢ جون ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *