اطلاعیه درباره تشدید تنشهای دو دولت جنایتکار ایران و امریکا

اطلاعیه درباره تشدید تنشهای دو دولت جنایتکار ایران و امریکا

به دنبال “شکست” تماسها و سفرهای دیپلماتیک آشکار و پنهان چند روز گذشته، یکبار دیگر شاهد تنش آفرینی و زور آزمائی نظامی و تشدید فضای جنگی دو دولت جنایتکار جمهوری اسلامی و دولت امریکا هستیم. از اقدامهای انفجاری در چند کشتی تا سرنگونی یک “پهباد”امریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی و نقشه اقدام متقابل امریکا و ارسال بیشتر تجهیزات و نیروی نظامی به منطقه، که همزمان به تشدید محاصره اقتصادی نیز افزوده میشود، جامعه جهانی و مردم بیدفاع ایران و منطقه را که هیچ گونه نفعی در دعوای این دو دولت ندارند، بیش از پیش نگران تر کرده است.

ظرفیت های آدمکشی و تروریستی “دست به ماشه بودن” و بازی کردن به سرنوشت شهروندان از جانب هردو کانگستر حاکم بر ایران و امریکا را هر انسانی که انسانیت و آرامش و امنیت شهروندان برایش مهم باشد به شدت نگران خواهد کرد. اکنون کل منطقه و جهان با نگرانی عمیقی شاهد بازیهای این دو دولت وحشی حافظ نظام سرمایەداری هستند. در پی تشدید این کشمکش وشروع جنجالهای بین المللی، نگرانی از شروع یک جنگ ویرانگر به مراتب افزایش یافته است. فعلا بنظر میرسد اساسا به دلیل نبود “مدارک لازم” برای اثبات عدم ورود پهباد امریکائی به آسمان ایران از جانب مقامات امریکایی، اما بنا به” ترحم” یک رئیس جمهور مضحک ( دقیقا کپی خامنەای) ضد کارگر، ضد پناهنده، ضد زن، خدا پرست، و دارای افکار فاشیستی ملی گرایانه، شاهد شروع جنگ نشدیم!. این رئیس جمهور قلدر و فریبکار فرموده اند: باوجود اینکه دستور حمله هوای به ایران را صادر کرده بودم، اما بخاطر تلفات انسانی که بنا به گفته فرماندهان ١٥٠ نفر به احتمال جانشان را از دست میدادند، تنها ١٠ دقیقه قبل از شروع حمله از آنجام آن منصرف شده ام”. اما واقعیت این است که همه میدانیم ایشان دروغ میگوید، برای شروع جنگ نیازمند ملزومات و توجیهات و حمایتهای بیشتری هستند.

از نظر ما، ‌همچنانکه بارها تاکید کرده ایم، به دلیل بحرانها و معضلات و رقابتهای که هر دو دولت امریکا و ایران چه در بعد جهانی و منطقه ای و چه در بعد داخل کشوری( به ویژه هراس شدید جمهوری اسلامی از اعتراضات گسترده علیه خود) با آن روبرو هستند، چنانچه معاملات آشکار و پنهان بین امریکا و ایران منجر به یک “توافق آبرومند”، به گونه ای که منافع اقتصادی- امنیتی هر دو طرف بورژوا را تامین نکند، در پی آن هر دو اعلام” پیروزی” نکنند، نباید از رفع خطر شروع جنگ، و حداقل تداوم فضای جنگی، این جنایتکاران اطمینان حاصل کرد ، هر دو به این رویکرد نیاز دارند. به‌هذیانگوئی های تبلیغاتی طرفین و امثال خامنه ای و ترامپ نبایداعتنا کرد. اینها هر دو سرکرده دو دولت فاشیست و جنایتکارسرمایەداری اند که حاضر نیستند بدون گرفتن امتیاز از همدیگر، و بدون تامین “عادلانه” منافعشان، و سرآنجام تبدیل آن به اهرم فشار وتعرض و سرکوب مخالفین خود و کمک به بقای ننگین نظام شان، کوتاه نخواهند آمد حتی اگر تمام خانه و کاشانه مردم را بر سرشان ویران کنند.

به عنوان حزبی که خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و پیروزی کارگران و زنان و آزادیخواهان مترقی و وسوسیالیسم در ایران هستیم، بر پایان یافتن هر چه زودتر قلدری دولت امریکا و دخالت های ارتجاعی آن در منطقه و ایران هستیم. ما جدال کنونی دولت ترامپ را با دولت جمهوری اسلامی را نه به نفع جامعه و “مردم” که کاملا بر عکس به زیان رهائی آنها و به نفع بقای رژیم دست ساخت امریکا، یعنی به نفع نظام وحشی جمهوری اسلامی میدانیم.

ما بر سیاست اصولی خود در این باره، که در اطلاعیه پیشین حزب اعلام شده بود، مجددا تاکید میکنیم . خواهان روی آوری همه نیروها و انسانهای مسئول و مترقی به این سیاست و رویکرد هستیم:”…ما هشدار میدهیم که با هیچ توجیهاتی نباید در صف مدافعان سیاستها و اقدامات این دو دولت جنایتکار قرار گرفت. چنین کاری به معنی شراکت مستقیم در دو جبهه متخاصم بورژوائی وارتجاعی و علیه نفس انسانیت و آزادی انسان از چنگ این دو هیولای بورژوائی و ضد انسانی و کمک مستقیم به جنگ افروزی آنها است. از همه میخواهیم کلیه نیروهای ملی گرا، مذهبی، شونیست و ناسیونالیست و قومی، و هر کسی چه درپوزسیون و چه در اپوزسیون، که در یکی از این دو قطب ارتجاعی فعالیت دارند، به طبل جنگ به مثابه راه رسیدن به “پیروزی” خود میکوبند، به عنوان نیروهای ضد مردمی، سناریو سیاهی و مرتجع بیش از پیش رسوا نمایند.از همه تشکلهای کارگری، احزاب مترقی و سوسیالیست، و از افکار عمومی میخواهیم حول “نه به دولتهای امریکا و ایران”، “نه به ماجراجوئی نظامی آنها”، “نه به تحریم اقتصادی” و نه به هر نوع تلاشی برای شروع جنگ ویرانگر به میدان بیایند، و متحدانه یک صف مترقی، آزادیخواهی، و ضد جنگ و تروریسم و قلدری آن دو دولت مرتجع را در ایران و جهان شکل بدهیم…”

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١ تیر ١٣٩٨
٢٢ جون ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *